THV xử lý việc nhập khẩu giấy và lõi các tông sóng. Chúng tôi cũng bán các vật liệu phụ cho các tấm in flexo.


THV bán bàn đèn làm việc. Nó cũng có thể thực hiện một kích thước được chỉ định tùy chỉnh.

THV bán bàn đèn làm việc. Nó cũng có thể thực hiện một kích thước được chỉ định tùy chỉnh.

THV bán giá để tem. Nó cũng có thể thực hiện một kích thước được chỉ định tùy chỉnh.

THV bán bàn làm việc. Nó cũng có thể thực hiện một kích thước được chỉ định tùy chỉnh.